ساختمان مسکونی_تجاری

عنوان پروژه: ساختمان مسکونی_تجاری کارفرما: جناب آقای مجیدی عنوان خدمات: طراحی_نظارت زمان ومکان: تهران 1394   ... Read More

ساختمان تجاری

عنوان پروژه: ساختمان تجاری_اداری کارفرما: جناب آقای حدادی خدمات: طراحی_نظارت زمان ومکان: تهران 1395     ... Read More
fa_IRPersian