پروژه های ما

پروژه های شرکت مهندسین مشاور ژیکان طرح و توسعه در چهار رده دسته بندی می شود:

۱.تجاری ۲.مسکونی ۳.خدماتی ۴.ویلایی

پروژه های تجاری

پروژه آقای احمدی

این پروژه در سال 1397 استارت خورد لالاتبلتلبت … Read More

پروژه های مسکونی

پروژه آقای احمدی

این پروژه در سال 1397 استارت خورد لالاتبلتلبت … Read More

پروژه های خدماتی

پروژه های ویلایی