سالن بولینگ

عنوان پروژه: سالن بولینگ مجتمع تجاری سارینا2 کارفرما: گنجینه آتیه خدمات:طراحی_نظارت زمان ومکان: کیش 1398 ... Read More

رستوران کلاسیک

عنوان پروژه: رستوران کلاسیک مجتمع تجاری سارینا 2 کارفرما: گنجینه آتیه خدمات: طراحی_نظارت زمان ومکان: کیش1398  ... Read More

رسوران سنتی سارینا

عنوان پروژه: رستوران سنتی مجتمع تجاری سارینا 2 کارفرما: گنجینه آتیه خدمات: طراحی_نظارت زمان ومکان: کیش 1398 ... Read More
fa_IRPersian