طراحی داخلی

عنوان پروژه: طراحی داخلی فضای آموزشی و اداری کارفرما: دانشگاه علوم انتظامی امین خدمات: طراحی زمان و مکان: تهران 1395 ... Read More

ساختمان خدماتی

عنوان پروژه: ساختمان خدماتی_ورزشی کارکنان مپنا کارفرما: گروه مپنا خدمات: طرح و نظارت زمان ومکان: تهران 1397 ... Read More
fa_IRPersian